Těžební práce

Již před první otvírkou lomů se prozkoumávají vrstvy hornin a zeminy. Ty partie, které jsou vhodné pro rekultivaci, se skrývají samostatně pro pozdější využití. Tyto výsypky se již během jejich vzniku vhodně tvarují s ohledem na stabilitu a předpokládanou formu rekultivace. Proces rekultivace tak není až následným po těžbě, ale je řešen již před započetím a určuje způsob těžby.

Následují rekultivace, kde základním úkolem tvorby nové krajiny prostřednictvím rekultivací je navrácení krajinného systému tvorbou zemědělských pozemků a kultur, lesů, vodních ploch a toků zpět do produktivního sociálně-ekonomického využívání. Nepostihujeme svými vlivy krajinu v takovém rozsahu, jako je tomu u jiných lomů. Přesto ukazujeme svou schopnost hospodárně využít přírodní zdroje a zároveň zachovat pestrou a obyvatelnou krajinu pro další generace.

V první fázi se provádí technická rekultivace, kdy je cílem vymodelování nového reliéfu krajiny. Práce zahrnují přesun zemin, ukládání, rozprostírání, hutnění a navezení skrývkové ornice. Je kladen důraz, aby nový terén nebyl monotónní a přiblížil se přirozenému prostředí.

Ve druhé fázi se provádí biologická rekultivace, která má za úkol nové území oživit. Jedná se o úpravu fyzikálních a chemických vlastností půd (kyselost, struktura) a dodávání živin do půd.

Způsoby úpravy krajiny na bývalých lomech společností lze rozdělit podle využití nových ploch na: zemědělské, lesnické, hydrické, sukcesní. V praxi je však často používána jejich kombinace, aby bylo dosaženo ekologické vyváženosti, estetické působivosti, nezávadnosti a další využitelnosti. Rekultivované území je základem vzniku nových ekosystémů.

Příklady rekultivovaných lomů

Těžba nerostných surovin je jednou z aktivit člověka, při které dochází k bezprostřednímu narušení krajiny. Charakter nenahraditelnosti a jedinečnosti těchto přírodních zdrojů je důvodem k co nejšetrnějším způsobům těžby a uskutečnění promyšlených rekultivačních metod a krajinotvorby. Níže je uveden stručný přehled těžebních lokalit, kde probíhají nebo již byly ukončené rekultivační práce dle následného využívání:

Zemědělské rekultivace

Po skončení zemědělských rekultivací se mohou na zrekultivované ploše pěstovat různé zemědělské plodiny, které budou odpovídat ekologickým podmínkám oblasti. Zemědělskou rekultivaci provádíme nejčastěji tam, kde byla těžbou odstraněna zemědělská půda (sklon svahů 3 – 8 %).

Lesnické rekultivace

Uplatňuje se na lokalitách, kde byla těžbou odňata lesní půda, dále na těch územích, na nichž jsou nepříznivé podmínky reliéfu a půdy, a tam kde ze společenských důvodů je nutné zvýšit zastoupení lesní plochy (sklon svahů do 25 %).

Hydrické rekultivace

Úprava území, vhodných pro vznik a trvalou existenci vodní plochy. Do této kategorie se řadí i úprava vodotečí jako součástí rekultivace.

Sukcesní rekultivace

Ponechání vybraných území průběhu přirozeného vývoje. Na půdách chudých na živiny se často vyvíjejí společenstva vzácných rostlinných a živočišných druhů, která byla z úrodné, prohnojené zemědělské krajiny vytlačena.

Kontaktujte nás

SPA and SPA, spol. s r.o.
Tržiště 372/1
118 00 Praha 1 – Malá Strana

IČO: 26235765

Tel.: +420 777 723 737
E-mail: info@spaandspa.cz

Najít na mapě